Általános Szerződési Feltételek 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [Dekor-álom] weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Dekor-álom weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Rozmán-Biczó Ágnes e.v.

A szolgáltató székhelye: 9700 Szombathely, Mikes K. u. 3. 3/25.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@dekor-alom.hu

Adószáma: 66861184-1-38

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-94442/2016

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: EvolutioNET Kft., 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., support@evolutionet.hu

2. A weboldalon folytatott tevékenység

A Dekor-álom weboldalán lehetőség van egyedi esküvői meghívók, fényképes virágdoboz, tanú-és koszorúslány felkérő ajándékdobozok-és lapok, ültető-és menükártyák, asztalszámok, ültetési rend, köszönetajándékok, továbbá egyéb papír alapú dekorációs kellékek megrendelésére. Választani lehet a már elkészült minták közül, vagy teljesen egyedi elképzelés alapján ajánlatot kérni a Szolgáltatótól. Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, különös tekintettel a szín-és papírminőségre.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3. Megrendelés menete:
1. Ajánlatkérés a Szolgáltatótól: Felhasználó ajánlatot kérhet e-mailben az info@dekor-alom.hu e-mail címen, a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével vagy Szolgáltató Facebook oldalán az Ajánlatkérés/Üzenetküldés fülre kattintva.
2. Szolgáltató az üzenetre legkésőbb 24 órán belül válaszol, melyben egyezteti az ajánlatkérés részleteit.
3. Szolgáltató az ajánlatkérésben szereplő termékekről részletes árajánlatot készít Felhasználó részére, amely tartalmazza a termék bruttó db árát és a szerkesztési díjat. A nyomtatási költség (ha van) a termék darabonkénti árába be van építve.
4. Az árajánlat elfogadása után Szolgáltató látványtervet készít az ajánlatban szereplő termékekről, melyekről jó minőségű, minden részletre kiterjedő fényképeket készít Felhasználó részére. Felhasználónak lehetősége van korlátlan számú módosítást kérni a látványterven. A látványterv elkészítése még nem jelenti a szerződés létrejöttét, Felhasználót semmilyen felelősség nem terheli a visszamondás esetén.
5. Felhasználó a látványterv elfogadása esetén, tudomásul veszi, hogy mivel minden esetben egyedileg készített termékről van szó, ezért a megrendelés után elállási lehetőség nincsen. A látványterv elfogadása után, bármilyen változtatásra csak felár ellenében van lehetőség. Fokozottan felhívjuk a  figyelmet, a küldött grafikai terv figyelmes átnézésére, mert a visszaigazolt látványtervben előforduló hibákért nem vállalunk felelősséget!
6. A megrendelést követően Felhasználó elkészíti a megrendelt termékeket, melynek elkészültéről írásban tájékoztatja a Felhasználót. A termékek kiszállítási díja a DPD és MPL futárszolgálat aktuális díjszabásai alapján alakul.
II. A szerződés létrejötte:
A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
III. A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:
Olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (pl. egyedileg feliratozott termékek), továbbá a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
IV. Számla
Szolgáltató a megrendelt termékekről számlát állít ki.
V. Fizetés
Utánvéttel vagy banki átutalással.
4. Alapvető rendelkezések:
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2018. 08 hó 01 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett  weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
5. Szavatosság
Kellékszavatosság

Esetleges hibás teljesítésünk esetén jogában áll kellékszavatossági igényt érvényesíteni velünk szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogainak érvényesítésére már nincs lehetőség.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Hibás teljesítésünk esetén az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a mi költségükre Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Önnek kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk okot.

Annak érdekében, hogy a fent említett lehetőségekkel élni tudjon, köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölnie kell velünk.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen kivéve, ha a termék hibája kétséget kizáróan az átadást követően keletkezett, illetve a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye, és ezt bizonyítani is tudjuk.

A teljesítést követő 6 hónap elteltével a bizonyítási teher megfordul, ami azt jelenti, hogy vita esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az előző (Kellékszavatosság) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2  éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti.

6. Panaszkezelés rendje
 • Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban szereplő elérhetőségek valamelyikén is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

Adatkezelés

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

További információ az adatvédelemről itt.